Опасни товари/ADR

Сигурността е от първостепенно значение при превоз на опасни товари. Ние разполагаме със специализирани автомобили и сертифицирани водачи, което ни позволява да предложим транспорт на опасни товари, който напълно да отговаря на европейските общностни изисквания и на всички мерки за безопасност, както за превозвания товар, така и за околната среда и обществото.